Sfairadora

  • Referenční příručka

Brush

Informace o „štětci“, tj. o způsobu, jakým kreslící funkce vyplňují uzavřenou oblast.
Typ složky
Název složky
Popis
color
Barva výplně. Pokud barva není zadána (je zadána konstanta NONE), objekt není vyplněn (výplň je průhledná).
Byte[8]|None
pattern
Pokud je zadáno pole osmi bajtů, chápe se jako matice 8×8 bodů určující výplňový vzor. Každému bodu odpovídá jeden bit. Bity se vykreslují zleva počínaje nejvýznamnějším řádem a shora počínaje bajtem na indexu 0.
Bity s hodnotou 0 se vykreslí barvou color, bity s hodnotou 1 se vykreslí barvou par_color.
Pokud pole není zadáno, vykresluje se pouze jednolitá barva podle složky color.
pat_color
Barva jedničkových bitů, pokud je zadáno pole pattern. Pokud zadáno není, hodnota nemá význam.
Poznámka: kreslící funkce dostávají jako parametr typ Brush_union, nikoli Brush. Typ Brush_union umožňuje navíc zadat více než dvoubarevný výplňový vzor.