Smlouva licenční


Diotima, s. r. o.
se sídlem:Steinerova 735, 149 00 Praha 4-Háje
kancelář:Přemyslovská 14, 130 00 Praha 3, tel.: 222 727 040
IČ:26115476
DIČ:011-26115476
jednatel:RNDr. Jaromír Adamec
Společnost je zapsána v OR Krajského obchodního soudu v Praze, odd. C, vložka 71429
(dále jen poskytovatel)

a


(dále jen uživatel)

uzavírají podle ustanovení § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto

licenční smlouvu:

I.
Předmět a účel smlouvy

 /1/ Předmětem smlouvy je poskytnutí rozmnoženiny počítačového programu Delta‑NEM (dále jen program) a udělení nevýhradního svolení k jeho užívání ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen "autorský zákon") za účelem pořizování posudků nebo oceňování nemovitostí uživatelem v rozsahu:
............ licencí na osobu,
............ licencí na počítač
(dále jen licence), na dobu jednoho roku ode dne zaplacení licenčního poplatku.
Pokud mezi stranami této smlouvy není výslovně sjednáno jinak, poskytuje se vždy aktuální verze programu, která realizuje ocenění nemovitostí v souladu s vyhláškou Ministerstva financí o oceňování nemovitostí platnou v době uzavření této smlouvy.
Dohodou stran lze licenci po dobu platnosti této smlouvy rozšířit nebo prodloužit. Licence se prodlužuje či rozšiřuje zaplacením licenčního poplatku podle ceníku poskytovatele. Licence je prodloužena či rozšířena podle údajů uvedených na faktuře.

 /2/ Licencí se pro účely této smlouvy rozumí svolení k užití programu, který je předmětem této smlouvy, po dobu a za podmínek dále v této smlouvě sjednaných na počítačích uživatele.
 Licencí na osobu se pro účely této smlouvy rozumí nevýhradní licence, která může být poskytnuta pouze fyzické osobě a opravňuje ji instalovat program na libovolném počtu počítačů, které jsou v jejím vlastnictví, a takto instalovaný program na těchto počítačích osobně užívat; užití jinou osobou, než které je poskytnuta licence na osobu, je zakázáno.
Licencí na počítač se pro účely této smlouvy rozumí nevýhradní licence, která opravňuje uživatele instalovat program pouze na jednom počítači, který je v jeho vlastnictví. Právo užívat program má i osoba pověřená uživatelem, pokud vytváří posudky či ocenění jménem uživatele, jemuž byla poskytnuta licence na počítač. Při instalaci programu na více počítačích uživatele, je uživatel povinen opatřit si odpovídající počet licencí.

 /3/ Uživatel bere na vědomí, že poskytovaný program je předmětem autorskoprávní ochrany, a že tudíž není oprávněn jej užívat k jinému účelu nad rámec svolení poskytnutého touto smlouvou nebo nad rámec volného užití povoleného autorským zákonem, stejně tak jako není oprávněn program jakkoliv upravovat, rozmnožovat (kopírovat) jej a dále šířit nebo jinak neoprávněně s ním nakládat.

 /4/ Poskytovatel prohlašuje, že veškerá práva, která uživateli touto smlouvou poskytuje, mu patří bez jakéhokoliv omezení a je oprávněn s nimi disponovat způsobem, jak činí touto smlouvou.


II.
Podmínky oprávněného užívání programu

/1/ Právo užívat program vzniká uživateli okamžikem zaplacení licenčního poplatku (poplatku za užívání) podle ceníku vydaného poskytovatelem a zaniká uplynutím doby, na kterou je licence podle ustanovení čl. I. odst. 1 této smlouvy poskytnuta.

/2/ Zaplacení poplatku za užívání potvrdí poskytovatel vystavením dokladu o jeho zaplacení a předáním instalačních disket (případně jiného dohodnutého nosiče programu) a uživatelské příručky uživateli.III.
Práva a povinnosti uživatele

 /1/ Uživatel se zavazuje program, který je předmětem této smlouvy, užívat výhradně pro svoji osobní či vnitřní potřebu, jak odpovídá obsahu poskytnuté licence podle čl. I. odst. 1 této smlouvy, tzn. neposkytovat jej k jiným osobám, a zavazuje se respektovat zákonná a smluvní omezení, vyplývající ze skutečnosti, že program je jako autorské dílo předmětem autorskoprávní ochrany.
Uživatel je povinen učinit taková opatření, aby bylo vyloučeno užívání programu neoprávněnou osobou či jinak, než je povoleno touto smlouvou.

/2/ Uživatel má právo užívat program pouze po dobu trvání licence, po jejím skončení je povinen přestat jej užívat a odstranit všechny jeho rozmnoženiny z počítače.

/3/ Uživatel se zavazuje na svém počítači neustále udržovat platné datum, aby mohla být ověřena platnost licence.
Uživatel nesmí vytvořit pomocí programu dokument, který by obsahoval datum vyhotovení spadající mimo období, kdy byl právoplatným uživatelem programu.
Rovněž je nepřípustné vytvářet odhad ke dni, který spadá do období po ukončení práva k užívání programu.

/3/ Porušení autorského práva uživatelem je kvalifikováno jako podstatné porušení smlouvy, pro které může poskytovatel od smlouvy odstoupit; porušením autorského práva jsou nejen neoprávněné šíření či jiné užití a neoprávněné zásahy, ale i odstranění, vyřazení z provozu či omezení funkčnosti technických prostředků, použitých poskytovatelem k ochraně programu před jeho neoprávněným užitím.

/4/ Uživatel bere na vědomí, že plně odpovídá:
a) za výběr programu vzhledem k vhodnosti pro určitý účel a vzhledem k vhodnosti pro určitý počítač, neboť měl možnost si k ověření vhodnosti programu vyžádat ověřovací verzi programu poskytovanou poskytovatelem zdarma,
b) za správnost vypracovaného posudku či ocenění vytvořeného pomocí programu a je povinen zkontrolovat jeho správnost.


IV.
Povinnosti poskytovatele

/1/ Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli konzultace v otázkách souvisejících s užíváním programu a to jak osobně prostřednictvím vlastních zaměstnanců, tak telefonicky.

/2/ Poskytovatel se zavazuje po dobu, na kterou je licence poskytnuta:
a) poskytovat uživateli nové aktuální verze programu bez dalších poplatků (vlastní rozvoj programu),
b) při změně platných právních předpisů o cenách nemovitostí promítnout tuto změnu do programu a novou verzi poskytnout uživateli za poplatek nepřevyšující náklady na nosič programu a na doručení programu uživateli.

/4/ Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že k ověření oprávněnosti užívání programu prostřednictvím sítě internet program může odeslat informaci o tom, kdy, kde a kým byl spuštěn. Poskytovatel garantuje, že program není způsobilý k odesílání jiných informací než zde uvedených a že program neumožňuje průnik do systému uživatele.

/5/ Veškeré povinnosti poskytovatele k uživateli trvají pouze po dobu na kterou byla poskytnuta licence.


V.
Odpovědnost za vady a reklamace
 
/1/ Uživatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit poskytovateli případně zjištěné vady programu.

/2/ Za vadu se považuje stav kdy program pro jeho vady nelze použít k jeho účelu či zásadní rozpor funkce programu s dodanou dokumentací.
Za vadu programu se nepovažuje jeho neslučitelnost s technickým či programovým vybavením počítače.

/3/ Reklamace vady musí být učiněna písemně a vada musí být dostatečně podrobně popsána tak, aby bylo možno chybné fungování programu opakovaně vyvolat. Uživatel je povinen při odstraňování vady spolupracovat s poskytovatelem v rozsahu potřebném k jejímu odstranění.

/4/ Poskytovatel se zavazuje řádně reklamovanou vadu programu odstranit ve lhůtě přiměřené povaze zjištěné vady a opravený program dodat uživateli.


VI.
Závěrečná ustanovení

/1/ Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

/2/ Smlouvu lze ukončit výpovědí takto:
Poskytovatel může smlouvu vypovědět s účinností ke dni uplynutí lhůty, na kterou byla licence poskytnuta.
Uživatel může smlouvu vypovědět kdykoli i bez uvedení důvodů s tím, že účinky výpovědi nastávají okamžikem jejího doručení poskytovateli; licenční poplatek ani jeho poměrná část se nevrací.

/3/ Poskytovatel může od smlouvy odstoupit z důvodu porušení autorského práva uživatelem v souladu s ust. čl. III. odst. 3 této smlouvy. Odstoupení musí být učiněno písemnou formou a je účinné dnem doručení uživateli.

/4/ Není-li v této smlouvě výslovně sjednáno jinak, řídí se právní vztahy touto smlouvou založené příslušnými ustanoveními autorského zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků a obecnými ustanoveními občanského zákoníku.

/5/ Změny a doplňky této smlouvy jsou platné pouze tehdy, pokud byly sjednány písemně.

/6/ Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, pořizuje se ve dvojím vyhotovení, z nich každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

/7/ Smluvní strany podepisují tuto smlouvu na důkaz souhlasu s jejím obsahem.


V Praze dne:


poskytovatel:uživatel:

Diotima, s.r.o.
RNDr. Jaromír Adamec
jednatel